Een account aanmaken | Aanmelden

Onthaal > Algemene gebruiksvoorwaarden

Algemene verkoopsvoorwaarden: smib Freshy Food

Art 1. Algemeen

De clausules en voorwaarden worden beschouwd als integraal onderdeel van elke offerte gemaakt door het bedrijf Fresly Food SMIB. Deze clausules en voorwaarden zijn geldig ongeacht elke tegengestelde bepaling of voorwaarde van de klant uit, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen tussen Freshy Food Smib en de klant. Elke beperking of modificatie tegen huidige voorwaarden is pas geldig als deze schriftelijk is voorgelegd en geaccepteerd door Freshy Food smib.

Art 2. Prijs

Bij alle prijzen is de BTW inbegrepen, tenzij schriftelijk anders bepaald bij de bevestiging van de bestelling. Ze omvat de productie en de levering van de producten tenzij voorafgaandelijk anders gepreciseerd. Als de bevestiging van de bestelling geen vermelding van de prijs bevat, dan zal deze bepaald worden in overeenstemming met en op basis van de prijzen die op het tijdstip van de geschreven bevestiging van de bestelling gangbaar waren door Smib freshly food (beschikbaar op onze website: www.freshly-food.be). Smib freshly food behoudt zich het recht om de prijzen van de handelswaren op te trekken tussen het moment van de geschreven bevestiging van de bestelling en de datum van de levering, alsook alle extra kosten veroorzaakt door de modificaties aangeleverd door de klant bij zijn bestelling. De klant zal gewaarschuwd worden van deze verhogingen vóór de levering. In geval van verhoging, mag de klant de bestelling annuleren als ze Freshy Food Smib schriftelijk verwittigen binnen de 48 uren. Voor elke bestelling hoger dan 1000 euro’s, moet een voorschot van 30% worden gestort en dat tenminste 48 uur voor de datum van de levering.

Art 3. Bestelling

Elke bestelling en/of elke wijziging van een offerte aangeleverd door de klant gaat pas effectief van kracht na de geschreven bevestiging van de wijziging door smib Freshy Food . Elke offerte verstrekt door smib Freshy Food is één maand geldig, te starten bij de datum van het versturen.

Art 4. Levering

De bestellingen worden geleverd in België, op het adres gegeven door de klant. De bestellingen worden in ontvangst genomen door de klant op het moment van de levering van de goederen op het adres aangegeven door de koper, in geval van afwezig zijn van de klant bij de levering op het gecommuniceerde adres, dan zal de bestelling ter plaatse afgezet worden en zal de bestelling beschouwd worden als ontvangen. Zonder geschreven clausule die het tegenstelde beweert, de klant is verplicht een bestelling, ontvangen vóór het gevraagde uur, te aanvaarden. Op voorwaarde op de hoogte gebracht te zijn geweest van het uurrooster van de leveringen. Een laattijdige levering zal onder geen geval kunnen worden onderworpen aan schadeclaims of interesten. Onvoorziene omstandigheden, zoals een staking, een brand, een overstroming, etc. en meer algemeen, elke onvoorziene omstandigheid, die het onmogelijk of moeilijker maakt de bestellingen te retourneren, wordt beschouwd als gekend door de klant en moet geen deel uitmaken van een verantwoording vanwege Smib freshly food.

Art 5. Ontvangst

Bij ontvangst van de goederen, doet de klant afstand van elke schadeclaim en elke klacht van gelijk welke aard. Elke weigering om de goederen in ontvangst te nemen moet schriftelijk worden gecommuniceerd en gemotiveerd binnen de 12 uur volgend op de levering.

Art 6. Facturen

De facturen worden verstrekt volgens de gegevens vermeld in de bestelling. Elke wijziging/aanpassingen uitgifte van een nieuwe factuur zal gefactureerd worden aan 15€ met BTW. De facturen worden geldig verstuurd per e-mail via het elektronisch adres van de klant gebruikt in de bestelling. De versturing van een papieren versie moet schriftelijk aangevraagd worden. De facturen moeten worden overgeschreven vóór de vervaldatum vermeld op de factuur zonder een clausule die bewust het tegengestelde zegt van Smib freshly food. Bovendien zal elke niet betaalde som die binnen de week van de vervaldatum, volgens de wet van 22 november 2013, een forfaitaire schadevergoeding oplopen van 40€ zonder BTW. Vanaf de tweede herinnering, na 8 dagen, zal er nog een extra schadevergoeding worden toegevoegd berekend op de maandelijkse manier zijnde 20% van het laatste bedrag zonder BTW. Elke klacht over een factuur moet worden gemeld binnen de week na ontvangst van de factuur en per aangetekend schrijven, de datum van post is de wettelijke. Als de termijn gepasseerd is, dan zal de factuur beschouwd worden als definitief en onherroepelijk geaccepteerd door de koper. In geval van bezwaar van een factuur, moet het niet betwiste bedrag betaald worden op de vervaldag.

Art 7. Schadevergoeding in het geval van annulering van een bestelling

1). In geval van annulering van een bestelling door de klant op minder dan 48 uren voor de datum en het uur van de levering zal de klant moeten storten aan Smib freshly food, als forfaitaire schadeloosstelling en vasthouding aan de afzegging, een bedrag gelijk aan 50% van de totale bestelling. Bij een annulering van minder dan 24 uur voor de datum en het uur van de levering, zal de ganse bestelling worden gefactureerd

2). In geval van annulering van een bestelling van een klant voor een evenement minder dan 20 dagen voor het evenement, engageert de klant zich om Smib freshly food schadeloos te stellen tot een vastgelegd forfaitair bedrag van 35% van de besloten marktprijs, met uitzondering van de terugbetaling aan Smib freshly food van alle kosten veroorzaakt tot aan de dag van de annulering. In geval van annulering van de bestelling door de klant meer dan 20 dagen voor het evenement, engageert de klant zich om Smib freshly food schadeloos te stellen tot een vast forfaitair bedrag van 20% van de besloten marktprijs, met uitzondering van de terugbetaling aan Smib freshly food van alle kosten veroorzaakt tot aan de dag van de annulering.

Art 8. Toepasbaar recht en bevoegde rechtbank

Elk geschil tussen smib Freshy Food en de koper resulterend uit, veroorzaakt door of gerelateerd aan een bestelling voor waarop de huidige voorwaarden toepasbaar zijn, zullen onderworpen worden aan het Belgisch recht en de rechtbanken van Bruxelles zullen de enige bevoegden zijn, toch behoudt het smib Freshly Food het recht om het geschil voor te leggen aan de rechtbank dichtstbij de hoofdzetel van de koper.

Art 9. Materiaal ter beschikking gesteld van de koper

De klant engageert zich ertoe om het materiaal dat ter zijner beschikking is gegeven door smib Freshly Food, terug te geven op de afgesproken datum, uur en plaats. In geval van defect, verdwijning of niet-teruggave, zal het materiaal gefactureerd worden tegen de kostprijs, vermeerderd met 20%.

Art 10. Dienstverlening voor evenementen

In het geval dat de bestelling dienstverlening omvat, dan geeft de klant uitdrukkelijk het mandaat aan Smib freshly food om zich te engageren, in het kader van het contract van de huur van een bedrijf, de serveersters en het noodzakelijke ondersteunend personeel aan de vergoeding tegen de gestipuleerde voorwaarden in de offerte, die de klant verklaart te kennen en te accepteren. De klant engageert zich om de kosten terug te vorderen vanaf de eerste vraag. De klant verklaart vrijstelling te geven aan Smib freshly food van elke willekeurige verantwoordelijkheid in het kader van het mandaat en het te garanderen tegen iedere actie die de intentie zou kunnen hebben tegen het bedrijf door een lid van het personeel waaraan hij of zij een beroep op zou hebben gedaan.

Art 11. Aansprakelijkheid voor evenementen

De klant vergewist zich van de conformiteit van zijn installaties (gas, elektriciteit, airconditioning, lift, brand detector, alarm…) ten opzichte van het materiaal gebruikt van Smib freshly food. De klant engageert zich eveneens haar locatie adequaat te beveiligen tegen alle soorten schade gebonden aan het verloop van het evenement.
In geval van een schadegeval waarvan de verantwoordelijkheid zou toe te schrijven zijn aan Smib freshly food accepteert de klant om geen schadevergoeding te eisen hoger dan 1.250.000 EUR in geval van lichamelijke schade, materiele schade en immateriële opeenvolgende schade en onder de limiet van 250.000 EUR in geval van niet opeenvolgende immateriële schade.
De klant engageert zich om in te schrijven op alle noodzakelijk verzekeringen voor het evenement dat ze organiseren, in het bijzonder voor het materiaal dat aan hen wordt toevertrouwd. Smib freshly food draagt geen enkele verantwoordelijkheid voor de risico’s die dit met zich meebrengt in geval van de goede staat of gebruik door de klant van de producten. Blijvende tot aan het einde van de receptie.

Contacteer ons


Tel : +32 (0)484/81.33.24

Mail : info@freshly-food.be

Site : www.freshly-food.be


Openingsuren

Onze leveringsservice is

Van maandag tot zaterdag

van 11h30 tot 14 uur

Zon-en feestdagen gesloten
(voor uitzonderlijke controle supplement van 15 €)


Sociale netwerken

U kunt ons volgen op
algemene gebruiksvoorwaarden
Création site web référencement du site web